&
loading
ATLA
الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام ١٩٦٧

Osmanlı Devleti Filistin’de ve bilhassa Kudüs’te pek çok tekke/zaviye kurmuş, kurulmasına müsaade etmiştir. Ne yazık ki İsrail işgali Kudüs’ün “vakıf şehir” kimliğini büyük ölçüde tahrip etmiş, tekke ve zaviyeler diğer pek çok yapı gibi kullanılamaz duruma getirilmiş veya tümüyle yok edilmiştir. Bugün Kudüs’te aslî haliyle varlığını sürdürebilen tek zaviye Afgan Zaviyesi’dir.  Mescid-i Aksa’nın Gavanime Kapısı yakınında yer alan Afgan Tekkesi, 1633 yılında Kadiriye tarikatı mensupları tarafından kurulmuştur. Tekke bünyesinde bulunan konukevi, yüzyıllarca pek çok yolcuyu ağırlamıştır. Meşhur fakih Abdülganî en-Nablusî de bu zaviyede misafir edilmiştir. 

Peki, şimdi hangi zaviyeden bakıp Kudüs’ü kurtaralım?

[Afgan Zaviyesi’nin XX. Yüzyıl başında geçirdiği tamirata dair irade.]

…Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’nden bi’l-virûd Şûrâ-yı Devlete havale olunan tezkire üzerine maliye dairesinden tanzîmve leffen arz ve takdîmkılınan mazbatada Kuds-i Şerîf’de kâin Afganî Zâviyesi’nin ber mucîb keşf ve münâkasa sekiz bin üç yüz altmış guruşla icrâ-yı tamiri…

Kaynaklar
1. Şerife Memiş, Osmanlı Taşra Toplumu ve Vakıf Kurumu: Kudüs 1703-1831, , Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2016
2. BOA, İ.EV, nr:25/26