&
loading
ATLA
تقرير مختصر حول الاعتقالات واوضاع الأسرى

Tüm dünyada olduğu gibi Kolera salgınları Filistin topraklarında da karşı karşıya kalınan bir sorundu. Devlet, salgınla mücadele kapsamında bölgeye sıhhi ekipler yollamış, tahaffuzhaneler inşa etmiş, tebhirhaneler (dezenfeksiyon birimleri) kurmuştu. Hatta, Filistin’in el-Halil şehrinde inşa edilen ilk karantina merkezi bugün hâlâ sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin Filistin’de salgınla mücadele kapsamındaki faaliyetlerini Kasım 1902 tarihli bir belge üzerinden inceleyebiliriz. Belgeden anlaşıldığı üzere Mısır’daki kolera salgını Yafa ve Gazze’ye de sıçramıştır. Salgına karşı tedbir almak için meşhur kimyager ve Hıfzıssıhha Başmüfettişi Bonkofski Paşa’nın bölgeye gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

Mısır’daki kolera hastalığı oradan Gazze ve Yafa cihetlerine ve içeri taraflarda bulunan urbana sirayet etmiş olmasına nazaran maazallahü-teala daha ziyade intişâr ve tevsi edememesi içün tedâbir-i mukteziyye-i sıhhiyenin ittihâzı zımnında şimdiye kadar emrâz-ı sâriye ve müstevliye zuhur eden bazı mahallerde icra ve tatbik eylediği tedâbirin hüsn-i tesiri görülen Hıfzıssıhha-i mumiye müfettişi mirliva Bonkofski Paşa’nın Gazze ve Yafa havalisine i‘zamı hususunun meclis-i bendegânemizde bi’l-müzâkere arz ve istizân kılınması….

Kaynaklar
1. BOA, İ. SH., nr: 4/6.