&
loading
ATLA
İsrail’in Ayrımcı Kimlik Siyaseti ve Taşıma Sistemi

Yavuz Sultan Selim, Mercidâbık’ta Memlükler’e karşı kazanılan zaferden sonra Şam bölgesini Osmanlı topraklarına kattı ve 29 Aralık 1516’da Kudüs’e girdi. Kudüs’ün fatihi, Yavuz Sultan Selim, ilk iş olarak buradaki mevcut düzenin devamını sağlamaya yönelik adımlar attı. Çıkarılan fermanlar aracılığıyla Kudüs’te yaşayan müslim-gayrimüslim tüm tebaanın hakları belirlendi ve farklı mezhepler arasında var olan anlaşmazlıkların giderilmesi için hangi cemaatin hangi konularda salahiyeti olduğu madde madde bildirildi. 

Yavuz Sultan Selim’i Kudüs’e girişi sırasında karşılayan ruhbanlar arasında yer alan Ermeni Patriği Serkis ve Rum Patriği Athanasios’a verilen fermanlar da bölgedeki mevcut düzenin devamını sağlayan belgelerdendir. Buna göre Hazreti Ömer ve Selahattin Eyyübî tarafından şehir halkına verilen tüm hak ve hürriyetler, kiliselerdeki görev dağılımı konusundaki işleyiş Yavuz Sultan Selim tarafından da kabul ve ikrar edildi.

Hazret‑i Ömer –radıyallâhü anhden olan ahidnâme‑i hümâyûn ve selâtîn‑ı mâzıyeden olan evâmir‑i şerîfeleri mûcebince zabt u tasarruf eylemek için deyû buyurdum ki hükm‑i şerîfim mûcebince zabt u tasarruf eyleye. Kamâme kapusu karşısında ve kıble tarafında Muğtesel kadîmî iki şem‘dân ve kanâdiller ve yine mahall‑i mezbûrda vâkı Patrikliğe tâbi‘ gülgüle üzerinde dört kemerin aşağısı ve yukarısı ve Sitt‑i Meryem üzerindeyedi kıt‘a kemerler zîr ü bâlâsı ve Kilise‑yi Kebîr ortası ve Türbesi maan cümle ziyâretleri…

Kaynaklar
1. BOA, A.{DVNSKLS.d., nr:8.
2. Şükran Yaşar, “Kudüs’ün Osmanlı Yönetimine Girişi ve Yavuz Sultan Selim’in Kudüs Ermenilerine Tanıdığı İmtiyazlar”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. I(2003), S.2, s. 105-115
3. Kudüs’te Hıristiyan Mezhep ve Milletlerin İdaresi, Devlet Arşivleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2019.